Agencja Obsługi Nieruchomości

Rzeczoznawca Słupsk
59 842-34-00

e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl

Dokumenty

Wycena nieruchomości nie wiąże się wyłącznie z jej oszacowaniem. Rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek zbadać i w operacie szacunkowym dokładnie opisać faktyczny stan przedmiotu wyceny, w tym jej stan prawny. W tym celu (podobnie jak u notariusza) potrzebny jest szereg dokumentów związanych z nieruchomością.

Nasza firma oferuje pełen zakres usług, włącznie z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do realizacji wyceny. Jednak w celu zmniejszenia kosztów operatu szacunkowego (patrz zakładka koszty wyceny) i skrócenia czasu oczekiwania na realizację zamówienia, nie wykluczamy możliwości zgromadzenia dokumentów przez osobę zainteresowaną.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów niezbędnych do poszczególnych rodzajów wycen.

Dla działki gruntu:

 1. aktualny numer księgi wieczystej,
 2. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości,
 3. wypis z ewidencji gruntów,
 4. odbitka z mapy ewidencyjnej,
 5. kopia mapy zasadniczej,
 6. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości zabudowanej wszystkie powyższe, oraz:

 1. decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli budowy nie ukończono),
 2. dziennik budowy (jeśli budowy nie ukończono),
 3. pozwolenie na użytkowanie (dla budynków niemieszkalnych),
 4. zgłoszenie do użytkowania (dla budynków mieszkalnych),
 5. dokumentacja techniczna budynku (w tym rzuty kondygnacji),
 6. ewentualne świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dla lokali stanowiących odrębną nieruchomość dokument jak pkt. 1 – 4 dla działki, oraz:

 1. inwentaryzacja budynku z rzutem kondygnacji lokalu,
 2. umowa o zarząd częściami wspólnymi nieruchomości.

Dla praw spółdzielczych:

 1. inwentaryzacja budynku z rzutem kondygnacji lokalu (jeśli była robiona) lub jedynie rzut samego lokalu,
 2. dokument potwierdzający nabycie lokalu (akt notarialny lub przydział spółdzielni),
 3. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające fakt posiadania lokalu.

Kontakt

Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
tel. 59 842 34 00, tel./fax 59 842 04 00, kom. 602 79 81 87
76-200 Słupsk, ul. Mostnika 3
e-mail: biuro@wyceny.slupsk.pl
© Agencja Obsługi Nieruchomości DELTA-M Mirosław Chumek
wykonanie: strony internetowe